Menü

Vatan Hastanesi

ÇOCUKLARIMIZ EN DE?ERL? VARLI?IMIZDIR.

Eri?kinlerde görülen göz hastal?klar?n?n bir ço?u, daha az s?kl?kla bebeklerde ve çocuklarda da görülebilir.

Görme kusurlar? ( miyop, hipermetrop, astigmat) ?a??l?k, göz tembelli?i, do?u?tan katarakt, do?u?tan göz tansiyonu (glokom), do?u?tan göz ya?? kanal? t?kan?kl???, do?u?tan anomaliler, baz? göz tümörleri bebeklerde ve çocuklarda görülebilen hastal?klar olarak s?ralanabilir.Unutmamak gerekir ki ; bir çok hastal?k erken te?his edilirse tedavisi kolayla?makta ve ba?ar? oran? yükselmektedir.Bunun için yapman?z gereken ; çocu?unuzu uzman doktor taraf?ndan, modern göz ünitesi olan sa?l?k kurulu?lar?nda muayene ettirmenizdir.

?stanbul Vatan Hastanesi – Modern Göz Merkezi

   ANNE VE BABALAR D?KKAT !

Bademcik ve geniz eti ; genel olarak 4-5 ya?lar?ndaki çocuklarda ve enfeksiyon ile birlikte büyüklerde görülür.

Geniz etinin büyük olmas? burundan solunuma engel olu?turur.Ayr?ca kulak ve sinüslerin bo?al?m?n? bozarak de?i?ik boyutta problemlere yol açar. Bu çocuklarda ; ??itme kayb?, horlama, a??zdan soluma, gece öksürükleri, burun ak?nt?lar? olarak gözlenmektedir.Kronik geniz eti iltihaplar? veya büyümeleri a??z içinde çene yap?s?ndaki bozukluklara, yüz geli?iminde ve konu?mada çe?itli problemlere yol açar.

Bademcik ve geniz eti büyümeleri üst solunum yolunu daraltacak boyuta ula?t???nda horlama ve apne denilen uykuda nefessiz kalma gibi ciddi sorunlara neden olur. Bütün bu s?k?nt?lara basit bir cerrahi operasyonla giderile bilinir.

Bunun için yap?lmas? gereken uzman bir kulak burun bo?az doktoruna ba?vurman?zd?r.

?stanbul Vatan Hastanesi - Kulak Burun Bo?az Klini?i

   YA?LILIKTA ?DRAR YAPMAK SORUN DE??LD?R…

Prostat sorunu 45 ya?lar?nda ba?lamaktad?r. Genç ya?lardayken ceviz büyüklü?ünde olan prostat, bu ya?lardan ba?layarak büyüme kaydeder.

Prostat?n büyümesi; gece s?k idrara ç?kma, prostat?n büyümesine ba?l? olarak idrar yaparken zorlanma, idrar yapt?ktan sonra damla damla idrar?n gelmeye devam etmesi, idrar?n yap?lm?? olmas?na ra?men halen idrar yapma iste?i gibi ?ikayetler do?urur.

Prostat?n büyümesi sorunu ilaçla tedavi veya ameliyatla ba?ar?l? olarak giderilir. Halk içerisinde bilindi?inin tersine ameliyat sonras? hastada cinsel so?uma veya cinsel gücün azalmas? söz konusu de?ildir.

?drar yapma problemleri prostat kanserinin habercisi olabilir.Bütün ?ikayetlerin sizin taraf?n?zdan de?erlendirilip, 45 ya??ndan itibaren y?lda bir kez üroloji doktoruna prostat muayenenizi yapt?rman?z gerekmektedir.

?stanbul Vatan Hastanesi - Üroloji Klini?i

   ??DDETL? BA? A?RINIZIN SEBEB? GÖZÜNÜZ OLAB?L?R…

Genellikle vücudumuzun en de?erli organlar?m?z?n ba??nda gelen ve pek önem vermedi?imiz gözümüzdür. Kontrollerimizi yapt?rmay?z. Fakat vücudumuzda meydana gelen pek çok rahats?zl???n da sebebi olabilmektedir.

Görme bozukluklar?; ?iddetli ba? a?r?lar? – stres – denge bozuklu?u – bulant? gibi ?ikayetlerin sebebidir.

?ikayetlerinizin sebebini ö?renmek için mutlaka göz muayenesi olunuz.

?stanbul Vatan Hastanesi – Modern Göz Merkezi

   SIKINTILARINIZI ?Ç?N?ZE ATMAYIN! HEMORO?D (BASUR)

Hepimizin herhangi bir zamanda mutlaka kar??la?t???, makat bölgesinde toplar damarlar?n geni?lemesiyle meydana gelen önemli bir hastal?kt?r.

Ac?l? – baharatl? yiyeceklerle, so?uk havalarda, mevsim dönümlerinde aktif hale gelebilir. Gebelik, do?um, öksürük, kab?zl?k ve düzensiz beslenme (fast food) hemoroid olu?umun da önemli etkenlerden bir kaç?d?r. Islakl?k hissi, kanama, ele gelen meme vemakatta a?r? hemoroid belirtileridir.

Hemoroid – basurda erken te?his önemlidir.

Uygulanacak ilaç tedavisi sorununuzu büyümeden giderilmesini sa?layacakt?r. Bunun için yapman?z gereken en k?sa zamanda genel cerrahi doktoruna muayene olman?zd?r.

?stanbul Vatan Hastanesi - Genel Cerrahi Klini?i

   K?LOLARDAN KURTULMAK ?Ç?N AÇ KALMAYIN…

Diyet yapmak aç kalmak de?ildir. Uygulanacak olan diyetin içeri?i ; insan?n sa?l?k durumuna, ya??na, cinsiyetine, aktivitesine ve kilosuna ba?l? olarak farkl?l?k gösterir. Bu sebepten dolay? her insana bünyesine ba?l? olarak farkl? diyet program? uygulan?r.

Diyet yapmak için mutlaka bir diyetisyen kontrolünde olman?z gerekmektedir.

Bilinçli bir diyet için yap?lmas? gereken ; sa?l?kl?, yeterli ve dengeli beslenmeyi ö?renmek gerekmektedir. Bunun için profesyonel bir destek al?nmal?d?r.

?stanbul Vatan Hastanesi – Sa?l?kl? Beslenme ve Bilinçli Zay?flama Klini?i

   ÜLKEM?ZDE HER 3 KADINDAN VE 5 ERKEKTEN B?R?N?N ???MAN OLDU?UNU B?L?YOR MUYDUNUZ?

Vücut a??rl???n?n olmas? gerekenden fazla olmas? durumuna ?i?manl?k denilmektedir.

?i?manl?kta ya? dokusunun oran? di?er dokular?n oran?na göre artm??t?r. ?i?manl?k genelde a??r? besin al?m? ve fiziksel aktivitelerin azl???yla ortaya ç?kar. Bunun yan? s?ra psikolojik bozukluklar metabolik ve hormonal bozukluklar da ?i?manl???n nedenleri aras?ndad?r.

?i?manl?k bir çok önemli hastal???n (hipertansiyon, ?eker hastal???, kroner kalp hastal?klar?, kanser ve benzeri hastal?klar…) olu?ma riskini artt?r?r.?i?manl???n önlenmesindeki en önemli nokta; ya?am sitilinin ve yeme al??kanl???n?n de?i?tirilmesidir. Bunun ki?iye özel olmas? gerekmektedir. Bu sebepten dolay? profesyonel bir yard?m almak gerekmektedir.

?stanbul Vatan Hastanesi - Sa?l?kl? Beslenme ve Bilinçli Zay?flama Klini?i

   EN ÇOK RASTLANAN ÇOCUK HASTALI?I…

Eri?kinlerde görülen göz hastal?klar?n?n bir ço?u, daha az s?kl?kla bebeklerde ve çocuklarda da görülebilir.

Görme kusurlar? ( miyop, hipermetrop, astigmat) ?a??l?k, göz tembelli?i, do?u?tan katarakt, do?u?tan göz tansiyonu (glokom), do?u?tan göz ya?? kanal? t?kan?kl???, do?u?tan anomaliler, baz? göz tümörleri bebeklerde ve çocuklarda görülebilen hastal?klar olarak s?ralanabilir.

Unutmamak gerekir ki ; bir çok hastal?k erken te?his edilirse tedavisi kolayla?makta ve ba?ar? oran? yükselmektedir.

Bunun için yapman?z gereken ; çocu?unuzu uzman doktor taraf?ndan, modern göz ünitesi olan sa?l?k kurulu?lar?nda muayene ettirmenizdir.

?stanbul Vatan Hastanesi – Modern Göz Merkezi

   GR?P VE SO?UK ALGINLI?INDAN KORUNMAK ?Ç?N…

Hava s?caklar?n?n de?i?mesiyle mevsimsel olarak daha fazla görülen hastal?klar grip ve so?uk alg?nl???d?r.

Grip ve so?uk alg?nl???n?n belirtileri; ate? eklem ve kas a?r?lar?, yorgunluk hissi, akan ya da dolu burun, hap??rma bo?az a?r?s? ve i?tahs?zl?kt?r.Çocuklar y?lda 10-12 kez, yeti?kinler çok kez bu hastal??a yakalan?rlar. Uygulanan tedavi ?ikayetleri azaltmaya yöneliktir. Halk aras?nda bilindi?inin tersine antibiyotikler etkisizdir.

Grip ve so?uk alg?nl???ndan korunman?n en etkin yolu koruyucu a?? yapt?rmakt?r.

?stanbul Vatan Hastanesi - Dahiliye Klini?i

   GENÇLER S?V?LCE ARTIK SORUN DE??L!

Sivilce (akne) toplumda s?k görülen , son derece rahats?zl?k veren kozmetik bir problem ve tedavi edilebilen bir hastal?kt?r.

Sivilce olu?umu etkileyen faktörlerin baz?lar? olarak; genetik faktörler – ultraviyole (güne? ???nlar?) – terleme – adet düzensizli?i ve hormonal bozukluklar – uygun olmayan, yanl?? kozmetik maddelerin kullan?m?n? sayabiliriz.

Oniki ya??ndan ba?layarak onsekiz ya??na kadar sivilce gençleri etkileyebilir. Ancak unutulmamal?d?r ki her ya?ta her dönemde ve her insanda bu sorun geli?ebilir. Kad?nlar?n %70’i , erkeklerin %80’ninde hayat boyunca herhangi bir zamanda sivilce olu?abilir.Ne yaz?k ki sivilcenin kendi kendine geçebilece?i gibi yanl?? bilgilendirmeler tedavide geç kal?nmalara, kal?c? izlerin olu?umuna ve hatta ?ikayetlerin ço?almas?na neden olabilmektedir.

Yap?lmas? gereken , en k?sa zamanda cildiye doktoruna muayene olmakt?r.

?stanbul Vatan Hastanesi - Dermatoloji Klini?i

   KANSER?N SLOGANI AYNI !

Ölüm nedenleri aras?nda kalpten sonra, 10 ki?iden 3’ünü ya?amlar?n?n bir dönemlerinde yakalayabiliyor.

Bundan kurtulu? yolu ise ayn?; KANSERDEN KORKMA , GEÇ KALMAKTAN KORK …

Türkiye’de erkeklerde akci?er ve prostat kanseri , bayanlarda da meme ve rahim kanseri s?k görülür.

Meme Kanseri

Meme kanseri, özellikle kad?nlar? tehdit eden ve en yüksek ölüm riski ta??yan kanser türü olarak biliniyor. Her 8 bayandan birinde görülen meme kanseri, kad?n? genç ya?ta yakalayan ve en çok ölüme yol açan kanser türüdür. Meme kanserini önlemenin tek yolu erken te?histir. Meme Kanserini erken evrede yakalayabilmenin yolu ise ; MAMMOGRAF? VE GENEL CERRAH? MUAYENES?D?R.

Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü standartlar?nda belirtildi?i gibi; 32 ya? ve üzeri bayanlar?n en az 3 y?lda bir kez mamografi çektirmeleri ve en az y?lda bir kez genel cerrahi muayenelerini yapt?rmalar? gerekmektedir.

Bu kontrol ve muayeneler bayanlar?n hayat?n? kurtarmaktad?r.

?stanbul Vatan Hastanesi - Genel Cerrahi Klini?i

   D?? ÇÜRÜKLER?N?N NELERE SEBEP OLDU?UNU B?L?YOR MUSUNUZ?

Küçük diye önemsemedi?imiz di? çürükleri , ba??m?za çok daha büyük sorunlar açmaktad?r;

Di? Çürüklerinin Sebep Oldu?u Rahats?zl?klar

Di? çürüklerinden ve sebep olacaklar? rahats?zl?klardan korunman?n en kullan??l? yolu ;

Kullan??l? di? f?rças? + koruyucu di? macunu + di? ipli?i + 6 ayda bir kez uzman hekim muayenesidir.

Unutmay?n ki; di?lerimize gereken önemi verirsek sorunlar? büyümeden engellemi? oluruz.

?stanbul Vatan Hastanesi A??z ve Di? Sa?l??? Klini?i

   Di?lerinizin kayb?n? önlemek için bunlara dikkat ediniz !

       PER?ODONTAL HASTALIKLARIN (D??ET? HASTALIKLARININ) BEL?RT?LER?

Gerekli tedavinin ve plak temizli?inin yap?lmamas? a??zda süratle di? kayb?na sebep olmaktad?r.

Bunun için yap?lmas? gereken en k?sa zamanda uzman bir di? hekimine ba?vurmakt?r.

?stanbul Vatan Hastanesi A??z ve Di? Sa?l??? Klini?i

   SA?LIKLI NES?LLER ?Ç?N…

Say?n anne ve babalar;

Bir veya her iki testisin(yumurtan?n) normal yerinde olmamas? haline kriptor?idizm veya inmemi? testis denir.

Zaman?nda do?an bebeklerin % 3 ’ünde, prematüre do?an bebeklerin % 30 ’unda görülen bu durum; uygun zamanda tedavi edilmezse ciddi problemlere yol açabilir.

E?er testis normal yerine indirilmez ise en önemli risk fertilitenin ( çocuk sahibi olabilme  kapasitesi ) bozularak k?s?rl?k riskinin artmas?d?r. Di?er önemli bir risk de testis tümörü olu?umunu kolayla?t?rd??? ve 20 kat artt?rd???d?r.

Testislerin zarar görmemesi için en geç bir ya??na kadar uygun tedavi ile normal yerine indirilmesi bu riskleri ortadan kald?rarak sa?l?kl? nesillerin yeti?mesine olanak sa?layacakt?r.

?stanbul Vatan Hastanesi Üroloji Klini?i

   Panik atak hastal??? , ki?inin aile – i? ve sosyal yap?s?n? bozar !

Panik atak ; bir çok psikiyatrik bozuklukta görülen , beklenmedik bir anda herhangi bir yerde ortaya ç?kan yo?un kayg? ve bunal?m kar???m? bir nöbettir.

Bu nöbet ki?iye öylesine yo?un bir korku ve rahats?zl?k duygusu ya?at?r ki ; nöbet geçiren hasta sonunun geldi?ini ve ölece?ini hisseder. Bu sebepten nöbet geçirilen yerden ?srarla uzakla?mak isteyebilir, kalp krizi veya felç geçiriyor endi?esi olu?ur. Hasta genellikle doktor gördü?ünde veya sa?l?k kurulu?lar?na gitti?inde teskin olur…

Panik atakta görülen ba?l?ca belirtiler ; bo?ulma hissi, kalbin h?zl? at??? – çarp?nt? hissi, titreme, terleme, bulant?, kar?nda ?i?kinlik – gaz olu?umu, ba? dönmesi, sonunun geldi?i hissi, ellerinde ve ba?ka yerlerinde uyu?malar gibi …

Panik atak hastal??? ki?inin aile – i? ve sosyal yap?s?n? bozar.

Yap?lmas? gereken en k?sa zamanda uzman bir psikiyatri doktoruna ba?vurmakt?r.

?stanbul Vatan Hastanesi Psikiyatri Klini?i

   END??E ETMEMEK ?Ç?N VÜCUNUZU TANIYIN ! (CHECK-UP)

Check-up 30 ve üstü ya?larda olan, sa?l?kl? ya da ailesinde – kendisinde herhangi bir sa?l?k problemi olanlara yap?lan bir uygulamad?r. Genetik faktörlere dayanan diyabet,  koroner kalp hastal?klar?, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi hastal?klar?n kendisinde de olup olmad???n? ö?renmek ve gizli de seyredebilen gizli kalp, gizli ?eker – diyabet gibi hastal?klar?n belirlenmesi için de yap?lmaktad?r. Check-up da amaç ki?inin kendi vücudunu tan?yabilmesidir.

Check-up halk dilinde tepeden t?rna?a kontrol olarak da adland?r?l?r.

Sonraki ya?am?n?zda kar??la?abilece?iniz sa?l?k problemlerinizden haberdar olup, ya?am tarz?n?zdaki küçük düzenlemeler ile bunlar? a?arak daha sa?l?kl? ve kaliteli hayat ya?ayabilirsiniz…