Menü

Lazer ve Dermatoloji Uygulamalar?

14 Eylül 2017 - Hastal?klar
Lazer ve Dermatoloji Uygulamalar?

Lazer ve Dermatoloji Uygulamalar?

LAZER EP?LASYONU
?stenmeyen tylerden kurtulman?n en h?zl? ve sa?l?kl? yolu Lazer epilasyondur. Epilasyonda kullan?lan lazer ???n? dalga boyu melanin pigmenti taraf?ndan emilme zelli?ine sahiptir. So?utma sistemli Lazer tekni?i ile yap?lan Lazer Epilasyon ile Lazer ?s?s? cilde zarar vermeden do?rudan k?l kkn yok eden ?s?ya dn?r.

Hastanemizde FDA EP?CARE ALEXANDR?T? ve IPL Lazer Sistemleri, Uzman kadromuz taraf?ndan uygulanmaktad?r.

LAZERLE LEKE TEDAV?S?

Lazerle cilt lekesi tedavi son y?llara tm dnyada gvenle kullan?lan sonular?n tat min edici yan etkileri az, maliyeti d?k, gnlk aktiviteleri k?s?tlamayan en etkili yntemlerden biridir.

LAZERLE C?LT GENLE?T?RME

Cilt genle?tirme yada rejuvanation olarak da adland?rd???m?z bu yntemle Lazer enerjisi sayesinde cilt ve cilt hcrelerinin yenilenmesi kollojen ve elastin liflerinin remesini h?zland?r?yor. Bylece verilen lazer enerjisi ile k?r???kl?klarda azalma ve ciltte belirgin genle?me sa?lan?yor.

LAZERLE KILCAL DAMAR TEDAV?S?

K?lcal damar tedavisinde kullan?lan yntemlerinden biri Lazer tedavisidir. Bu tedavide lazerin so?utucu k?sm? ile cilt so?utularak uygulama yap?l?r ve k?lcal damar?n bz?erek yok olmas? amalan?r. (6-8 seans ayda bir tedavi n grlmektedir.)

K?MYASAL PEELING

Kimyasal peeling donuk ve cans?z grnml cildi canland?rmak iin uygulanan yntemlerden biridir. Ayr?ca ciltteki koyu renkli lekelerin tedavisi, yzeyel k?r???kl?klar?n akne ve izlerinin tedavisi iin de kullan?l?r. (6-10 seans ayda bir tedavi uygulan?r.)

C?LT BAKIMI
Medikal cilt bak?m? ile cilt temizlenir, t?kal? gzenekler a?l?r, kan dola??m? h?zland?r?l?r, cilt l hcreler, siyah noktalar, milumlardan ar?nd?r?l?r. Nem depo edici ve hcre yenileyici i?lemlerden sonra sa?l?kl? ve canl? bir cilt olu?umu sa?lan?r.

Cilt bak?m? 1 (bir), 1,5 (bir buuk) saat sren bir uygulamad?r. Cildi d?? etkenlere ve y?llar?n olu?turaca?? y?pranmaya kar?? korumak iin ayda bir yap?lmas? nerilmektedir.

??NEL? EP?LASYON

??neli epilasyon; Lazer epilasyonun yetersiz kald??? sar? ve beyaz k?llarda etkili bir yntemdir. ??neli epilasyon uygulamalar?ndan sonra k?sa sreli k?zar?kl?k olu?ur ve iz b?rakmadan iyile?ir.