Menü

Kardiyoloji

14 Eylül 2017 - Hastal?klar
Kardiyoloji

Kardiyoloji Blm kalp sa?l???n? korumak ve kalp hastal?klar?n? dnya standartlar?nda te?his ve tedavi etmek amac? do?rultusunda, uzmanl?kla yak?n ilgiyi birle?tiren ekibi ve en ileri teknolojik donan?m? ile haftan?n her gn 24 saat hizmete haz?r beklemektedir.

Kalp hastal?klar? ile blmmze ba?vuran hastalar?m?za her gn verilen poliklinik hizmetinin yan?s?ra Ekokardiyografi, Stress Ekokardiyografi, Elektrokardiyogram, Egzersiz EKG (Eforlu EKG veya Treadmill), Tilt testi, alt? dakika yrme testi, Holter (Ambulatuar EKG) yntemleriyle te?hise ynelik incelemeler yap?lmaktad?r.

Her trl kalp ve damar hastal?klar?n?n tan?, tedavi ve takibi yap?l?rken, ameliyat gereken hastalarda, ameliyata kadar olan tm a?amalar kusursuz olarak tamamlan?p, kalp ve damar cerrah?n?n gvenilir ellerine b?rak?l?yor.

Hastanemizde uygulanan invaziv (giri?imsel) kardiyolojik i?lemlerden: Tan? amal? periferik ve koroner anjiografi, PTCA(Balon anjioplasti),stent uygulamalar? ve cerrahi olarak da koroner by-pass ameliyatlar?, romatizmal kalp kapa?? ameliyatlar?, aort anevrizma ve diseksiyon ameliyatlar?, eri?kin ya? do?umsal kalp anomalileri ile ilgili ameliyatlar, periferik damar ameliyatlar?, karotid arter ameliyatlar?, varis ameliyatlar? yap?lmaktad?r.

Acil servisimize ba?vuran hastalar?m?z gnn 24 saati uzman kardiyologlar taraf?ndan tedavi srecine al?nmakta ve kalp krizi, kalp yetmezli?i gibi acil tedavi gerektiren ve hayati tehlikesi olan hastalar?n ilk tedavisi yap?ld?ktan sonra tedavi kardiyoloji yo?un bak?m nitemizde ve kardiyoloji servisimizde srdrlmekte ve hastalar?m?z?n hayata dndrlmeleri amalanmaktad?r.

Kardiyoloji Blm bnyesinde modern teknoloji ile donat?lm?? 24 saat hizmet veren 10 yatakl? Koroner Yo?un Bak?m nitesi bulunmaktad?r. Yo?un bak?m?m?zda her trl giri?imsel ve giri?imsel olmayan yntemlerle kalp krizi, akut ve ileri evre kalp yetmezli?i, kardiyojenik ?ok, ya?amsal fonksiyonlar? tehtid eden ritm ve ileti bozukluklar?n?n takibine olanak sa?layan monitr sistemi, suni solunum cihaz?, intraaortik balon pompas? hastalar?m?z?n en k?sa zamanda ve en kolay ?ekilde sa?l?klar?na kavu?mas? iin planlanm?? durumdad?r.

nitemizde birebir hem?irelik hizmeti hastalar?m?z?n yak?n takiplerini eksiksiz yerine getirmemizi sa?lamaktad?r. Tm bu teknik ekipman ve imkanlar? sayg?, sevgi ve bilgiyle yo?urmaya al??an kadromuzla hastalar?m?za en iyi hizmeti vermeyi amalamaktay?z.

KARD?YOLOJ? BLMNDE BULUNAN B?R?MLER:

KARD?YOLOJ? POL?KL?N???

AC?L N?TES?

KORONER YO?UN BAKIM N?TES?

YATAKLI KARD?YOLOJ? SERV?S?

EKOKARD?YOGRAF? LABORATUARI

EFOR TEST? LABORATUARI

R?TM VE TANS?YON HOLTER LABORATUARI

KORONER ANJ?YOGRAF? VE KALP KATETER?ZASYONU LABORATUARI

BU B?R?MLERDE;

ELEKTROKARD?YOGRAM,

24 SAAT R?TM VE TANS?YON HOLTER TETK?KLER?,

EFORLU EKG ?LE EGZERS?Z TEST?,

2D VE RENKL? DOPPLER EKOKARD?YOGRAF?,

TRANSTORAS?K VE TRANSZAFOGEAL EKOKARD?YOGRAF?,

KORONER ANJ?YOGRAF? VE KALP KATETER?ZASYONU,

KORONER ANJ?YOPLAST? VE STENT YERLE?T?R?LMES?,

KARD?YAK PACE-MAKER (KALP P?L?) VE ICD (KALP ?? ?OK C?HAZI) UYGULAMALARI

??LEMLER? ?LE:

KARD?YOVASKLER R?SK DERECELEND?RMES? VE CHECK-UP PROGRAMLARIYLA,

H?PERTANS?YON,

H?PERL?P?DEM?(Kolesterol yksekli?i)

AKUT M?YOKARD ?NFARKTS(Kalp Krizi)

KORONER ARTER HASTALI?I,

KALP YETERS?ZL???,

R?TM ve ?LET? BOZUKLUKLARI,

DO?UMSAL KALP HASTALIKLARI,

AORT VE PER?FER?K DAMAR HASTALIKLARI,

SENKOP(BAYILMA)

KALP KAPAK HASTALIKLARI

KALP ?LE ?L??K?L? S?STEM?K HASTALIKLAR

PULMONER(AKC??ER) KALP HASTALIKLARI

TANI VE TEDAV?LER? GEREKLE?T?R?LMEKTED?R.