Menü

Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Blm

14 Eylül 2017 - Hastal?klar
Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Blm

Hastanenin en nemli blmlerinden olan Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Blm, modern yap?s?yla jinekolojik ve obstetrik giri?imler konusunda dnya standartlar?nda, a?da? ve gvenilir hizmetler sunmaktad?r.
Modern t?bb?n gerektirdi?i tm i?lemler ve operasyonlar titizlikle gerekle?tirilir. Multidisipliner yakla??mla problemlerinize daha etkili ve abuk zm bulabilirsiniz.

Gebelik, riskli gebelikler ve do?um hizmeti gnmzn en geli?mi? teknolojik imkanlar?
e?li?inde uygulanmaktad?r.
Tam donan?ml? ameliyathane ?artlar? sayesinde sezeryan ile do?um, blgesel anestezi ile a?r?s?z do?um ve sezeryan imkanlar? seenekler aras?ndad?r. Do?um ve sezeryan hizmeti, 24 saat boyunca uzman doktorlarca gerekle?tirilir.
Do?um ve operasyon sonras? sa?l???n?z ve konforunuz d?nlerek yap?lm?? ferah, ayd?nl?k, s?cak ve kaliteli bir ortamda hizmet alabilirsiniz.

Fetuste tespit edilebilecek anomali ve problemler, biyokimyasal tetkiklerin yan?nda blmmzde var olan, 4 boyutlu ultrasonografi cihazlar? ile tan?nabilmektedir. Riskli gebeliklerin takibi ve do?umu da deneyimli kadromuzun deste?i ve gzetiminde yap?lmaktad?r.

Son y?llarda olduka gncelle?mi? bir konu olan menopoz da, yine uzman bir ekip taraf?ndan de?erlendirilerek, menopozun y?prat?c? etkileri nlenmektedir. Menopoz ve ili?kili sorunlar konusunda da her trl tetkik, tan? ve tedavi imkanlar? bu zel srecin gerekleri gz nnde tutularak hastalar?m?z?n hayat kalitesini artt?rmak amac?yla yerine getirilmektedir. Hastane bnyesinde bulunan rutin mamografi bu grup hastalar?n izleniminde nemli bir yer tutmaktad?r.

Hastanemiz bnyesinde bulunan patoloji blmyle rahim a?z? kanser taramalar? (pap_smear) ve tm biyopsiler titizlikle de?erlendirilir. Tm rahim ve yumurtal?k operasyonlar? a?k veya laparoskopik cerrahiyle yap?labilir.

zellikle blgemizde s?ka rastlanan sorunlardan biri de fazla say?da yap?lan do?umlar?n sonucunda destek dokunun zay?flamas?na ba?l? geli?en riner inkontinans (idrar ka?rma)t?r. Hastanemiz bnyesinde idrar ka?rma nedenleri ara?t?r?larak gerekli cerrahi ve medikal prosedrler uygulanabilmektedir.

Blmmzde Verilen Hizmetler
– Kad?n hastal?klar? muayenesi
– Gebe muayenesi
– Do?um sonras? kontrol muayenesi
– Ultrasonografi
– Gebelerin ultrasonografik incelemeleri
– Gebelikte doppler ultrasonografi incelemeleri
– Gebelere uygulanan testler (?kili Test, l Test, Ayr?nt?l? Ultrasonografi )
– Do?um/Sezeryan
– Pap test (servikal yayma)
– Servikal Kolposkopi ve biyopsiler
– Endometriyal biyopsi
– Tan?sal ve Operatif Laparoskopi
– Tan?sal ve Operatif Histeroskopi
– Histerosalpingografi (HSG)
– Rahim ii ara (R?A) tak?lmas?
– Gnlk cerrahi i?lemler