Menü

?stanbul Vatan Hastanesi Tan?t?m

14 Eylül 2017 - Genel

Hastanemiz Vatan Caddesi, yeni ad? ile Adnan Menderes Bulvar? zerinde, Aksaray’a bir ka yz metre mesafede, evre yolu ile ba?lant?l? ula??m? ok kolay ve merkezi konumdad?r. cretsiz otopark?m?z mevcuttur.


163 yatak kapasiteli olup, tm odalar zel tek ki?ilik ve hastalar?m?z?n konforu d?nlerek dizayn edilmi?tir. Ayr?ca her katta suit odalar?m?z mevcuttur. Hastanemizin tam donan?ml? 6 ameliyathanesi, 6 yatakl? cerrahi yo?un bak?m ve 5 yatakl? kardiyoloji yo?un bak?m nitesi mevcuttur. Bu nedenlerle gnn her saatinde her trl cerrahi mdahale yap?labilmektedir. Hastanemiz tm bran?larda hizmet vermek zere 55 ki?iye varan ?retim yesi ve uzman kadrosu ile bunlara yard?mc? 250 ki?ilik personel kadrosu 24 saat hizmet vermektedir. Mesai saatleri haricinde ve tatil gnlerinde i hastal?klar?,genel cerrahi, ocuk, kad?n hastal?klar? ve do?um, el cerrahisi ve mikro cerrahi dallar? ile yo?un bak?m servislerimizde nbeti ve icap? doktorlar?m?z, acil mdahale ekibimiz ve tam donan?ml? ambulans hizmetlerimiz mevcuttur.
?stanbulda say?l? birka merkezden biri olan el cerrahisi ve mikrocerrahi merkezimiz, konusunda en tecrbeli 10 ki?ilik bir kadro ile parmak, el, kol, ayak kopmas? veya derin yaralanmalarda 24 saat hizmet vermektedir.


Yeni a?lan gz merkezimizde gz hastal?klar? ile ilgili her trl muayene ve mdahale, excimer laser, lasik, argon laser, fako ile katarakt ameliyatlar?, gz anjiosu, grme alan?, bilgisayarl? gz muayenesi ve kontakt lens tatbiki uluslar aras? standartlarda ba?ar? ile yap?lmaktad?r.
Yine ok az say?da bulunan ve kapanmayan yaralarda, zellikle ?eker hastal???na ba?l? yaralar?n abuk kapanmas?n? sa?layan, yan?k ve zehirlenmeler de tatbik edilen bas?n alt?nda oksijen verilmesi esas?na dayanan hiperbarik O2 tedavi merkezimiz vard?r.
Biyokimya, mikrobiyoloji laboratuarlar?m?z, i?inde uzman ?retim yelerimiz taraf?ndan endoskopik tetkikler, bronkoskopi tetkikleri, bilgisayarl? tomografi, mammografi, doppler ultrason tetkikleri randevu ile gnn her saatinde yap?labilmektedir.


Hastanemizin emekli sand???, zel sigorta ?irketleri, bankalarla ve ?stanbulun sekin kurulu?lar? ile anla?mas? olup deontolojik kurallar?, memnuniyet ve ba?ar?l? tedavinin n planda oldu?u al??ma prensibimizle, kusursuz hizmet vermek en byk hedefimizdir.
Opht. Op. Dr. LK TULGAR (Bashekim)
</