Menü

intaniye

14 Eylül 2017 - Hastal?klar
intaniye

Enfeksiyon hastal?klar? (intaniye), mikroorganizmalar?n neden oldu?u hastal?klar?n tan? ve tedavisi ile u?ra?an uzmanl?k alan?d?r. ?ntaniye, iç hastal?klar?n?n enfeksiyon hastal?klar? ile ilgilenen bölümüdür.  Tüm dünya ülkelerinde enfeksiyon hastal?klar? en s?k görülen hastal?klard?r. Enfeksiyon hastal?klar?, bula??c? olmalar? ve baz?lar?n?n salg?n yapabilmeleri nedeniyle çevre sa?l???n? koruma aç?s?ndan önem arz ederler. Ülkemizde de s?k görülmektedirler.

Enfeksiyon hastal??? bir mikroorganizma taraf?ndan meydana getirilen ve insandan insana bula?abilen hastal?kt?r. Enfeksiyon hastal?klar? hala tüm dünyada ölüm nedenlerinin ba??nda gelmektedir. Yeni enfeksiyon hastal?klar? ortaya ç?kmakta, eski hastal?klar yeniden görülmeye ba?lamakta ve her geçen gün artan antibiyotik direnci sorunu daha da büyütmektedir.

Hijyen ko?ullar?n?n düzelmesi bu hastal?klar?n yay?l?m?n? bir noktaya kadar azaltabilmekle birlikte maalesef tamamen yok edememekte ve hastal?k büyük kitlelere ula?maktad?r A??lama, enfeksiyon hastal?klar?n?n kontrolü ve ortadan kald?r?lmas?ndaki en güvenilir ve en etkin yoldur.

Hastanemiz enfeksiyon hastal?klar? bölümünde uzman hekim muayenesinin yan?s?ra laboratuar tetkiklerinin deste?inde her türlü enfeksiyon hastal???n?n tan? ve tedavisi yap?lmaktad?r. Bölümün tan? k?sm?n? olu?turan klinik mikrobiyoloji laboratuvar?nda hastal?k etkeni mikroorganizmalar?n tespitine yönelik kültür al?mlar? / testler yap?lmaktad?r. Belirli bir enfeksiyonda, enfeksiyon etkeninin duyarl? oldu?u ilac?n saptanmas? amac?yla antibiyogram uygulamas? yap?lmaktad?r. Bakteriyoloji (bakteri bilimi), mikoloji (mantar bilimi), parazitoloji (parazit bilimi) klinik mikrobiyoloji laboratuvar?n?n alt birimlerini olu?turmaktad?r.

 

Bölümümüzde tan? ve tedavisi yap?lan enfeksiyon hastal?klar?:

 • ?drar yolu enfeksiyonlar?
 • ?shal
 • Besin Zehirlenmesi
 • Nedeni bilinmeyen ate?
 • Üst solunum yolu hastal?klar? (So?uk alg?nl???,grip vs.)
 • Bula??c? sar?l?klar (Hepatit A,hepatit B,hepatit C)
 • Döküntülü hastal?klar
 • Besin zehirlenmeleri
 • Menenjitler
 • Parazit hastal?klar?
 • S?tma,Tifo,Brusella vs.
 • Faranjit, tonsilit
 • Di? kökü iltihaplar?
 • Sinüzit
 • Akut üst solunum yolu enfeksiyonlar?
 •  Ate?li romatizma
 • Enfeksiyon Hastal?klar?
 • Orta Kulak ?ltihab?