Menü

Horlama tedavisinde yeni geli?me

14 Eylül 2017 - Hastal?klar
Horlama tedavisinde yeni geli?me

Horlama tedavisinde yeni geli?me

Horlama nedir?
Üst solunum yollar?ndaki t?kan?kl?klara ba?l? olarak, uyku s?ras?nda gerçekle?en yüksek sesli solunumdur. Normal yeti?kinlerin yüzde 45’i en az?ndan bazen, yüzde 25’i ise al??kanl?k ?eklinde horlamaktad?r.

Horlamaya neler yol açar?

Hava ak?m?n?n, burun ve a?z?n gerisinde engellendi?i durumlarda, horlaman?n o gürültülü sesi olu?ur. Yumu?ak damak, küçük dil, dil ve bo?az?n üst k?sm? ile birle?ti?i bölge, üst solunum yollar?n?n büzülebilece?i tek yerdir. Bu yap?lar, nefes al?p verirken birbiri ile çarp???r ve titre?ir ki, bu ses “horlama”d?r.

Horlama kimlerde görülür?

– Dil ve bo?az kaslar? gev?ek yap?da olanlarda.

– Bo?az dokusu kal?n olanlarda.

– Yumu?ak dama?? ve küçük dili normalden uzun olanlarda.

– Burun t?kan?kl??? olan ki?ilerde.

– Erkeklerde, kilolu ki?ilerde ve ileri ya?larda daha s?k görülür.

Horlaman?n belirtileri ve ?ikayetleri nelerdir?

– Huzursuz uyuma.

– Sabah dinlenemeden kalkma ve sabah ba? a?r?lar?.

– Gündüz uyuklama hali ve uyuma iste?i.

– Çarp?nt? ve hipertansiyon ?ikayetleri.

– Sinirlilik, cinsel yetersizlik ve isteksizlik

Uyku apnesi nedir?

Horlaman?n en ileri düzeyi, uyku apnesi (uyurken nefes tutma) olarak bilinir. Uykusu boyunca ki?i, s?k s?k, yüksek sesli horlamadan sonra belirli bir süre nefes al?p vermez. Bu durum, 10 saniyeden uzun sürerse ve bir saat içerisinde 7 defadan fazla olursa, ciddidir. Hekiminiz, durumunuza göre, sizden, uyku s?ras?nda yap?lan bir test isteyebilir. Apne hastalar? bir gecede 30 ile 300 aras?nda “nefes tutmas?” ya?ayabilirler ve baz?lar?n?n uykular?n?n yar? süreleri, kan oksijen seviyeleri normalden dü?ük olarak geçer. Nefes al?nmad??? zamanlar, kalp, ayn? derecede kan? pompalamak için daha fazla güç harcar. Bu, düzensiz kalp at??lar?na sebep olur ve ileride yüksek kan bas?nc? ve kalp büyümesiyle sonuçlan?r. T?kay?c? uyku apnesi olan ki?iler, uykular?n? derin uyuyarak geçiremezler ve bu durum iyi dinlenmi? olarak uyanmalar?na engel olur.

Horlama tedavi edilebilir mi?

Günümüzde birçok hastada etkin olarak tedavisi mümkündür. A??r horlayan ki?i, iyi bir burun, a??z, damak, bo?az ve boyun muayenesinden geçmelidir. Uyku esnas?nda yap?lan “uyku testi”, ki?inin horlamas?n?n ve apnesinin sa?l???n? ne derecede etkiledi?inin saptanmas? aç?s?ndan önemlidir. Yeti?kinlerde klasik cerrahi, laser cerrahisi, radyofrekans uygulamas? günümüzde kullan?lan yöntemlerdir. Bunlardan en etkini radyofrekans yöntemidir.

Radyofrekans yöntemiyle operasyonda nas?l bir yol izlenir?

Radyofrekans yöntemi ile damak gerilmesi ameliyat?nda, hastaya tedavide kullan?lan cihaz tak?larak 5-10 dakika beklenir. Damak dokusu içine girilerek radyofrekans dalgalar? verilmek suretiyle horlamaya yol açan dokular küçültülür ve damakta bir miktar gerilme sa?lan?r. Uygulanmas? basit olan bu yöntemde bazen 2-3 seans gerekmektedir. Ba?ar? oran? oldukça yüksek olan bu yöntemde hasta uyumu oldukça iyidir.

Radyofrekans yönteminin avantajlar?…

– Horlama tedavisinde en yeni yöntemdir.

– Narkoz gerekmez.

– K?sa sürede uygulanabilir.

– Ço?u hastada sadece bir seans sonras?nda horlama etkin olarak tedavi edilebilmektedir.

– Uygulama s?ras?nda ve sonras?nda kanama problemi çok nadirdir.

– Ameliyat sonras?ndaki a?r?, di?er yöntemlere göre çok daha az görülür.

– Hasta ayn? gün evine gidebilir.

Horlamas?z bir ya?am için:

1-Kilo vermek, güçlü bir kas yap?s?na sahip olabilmek için düzenli bir hayat ve egzersiz program? uygulay?n?z.

2-Uyumadan önce, uyku ilaçlar?, sakinle?tiriciler ve antihistaminik ilaçlardan kaç?n?n?z.

3-Alkol ihtiva eden içeceklerden uzak durunuz.

4-Uyumadan 3 saat önce yemek yemeyi b?rak?n?z.

5-A??r? yorgunluktan kaç?n?n?z ve düzenli uyuyunuz.

6-S?rtüstü yatmaktansa, yan yatmay? deneyiniz.

7-Yata??n?z?n ba? k?sm?n? ayak k?sm?ndan 15-20 santimetre kadar yukar?ya kald?r?n?z