Menü

ocuk Cerrahisi

14 Eylül 2017 - Hastal?klar
ocuk Cerrahisi

ocuk Cerrahisi, anne karn?ndan ba?lay?p ergenlik a??n?n bitimine dek geen sre ierisinde ocuklarda kar??la??lan do?umsal ve edinsel cerrahi sorunlar?n tedavisi ile u?ra?an bir bilim dal?d?r.
zel Batman Alman Hastanesi ocuk Cerrahisi Blm ocuklar?n cerrahi ve rolojik sorunlar?n?n tan? ve tedavisi ile yo?un bir biimde u?ra?maktad?r. ocuk Cerrahisi ekibinin al??ma prensibi, ocuk iin en konforlu, a?r?s?z ve onun psikolojik geli?imine zarar vermeyecek ?ekilde al??makt?r.
Yenido?andan ergenlik dneminin sonuna kadar tm bebeklik, ocukluk ve ergenlik a?? boyun blgesi, g?s kafesi, solunum, yemek borusu-mide-barsak, karaci?er-safra yolu, dalak, pankreas, kar?n n duvar?, reme ve idrar yollar?n?n do?umsal ve edinsel cerrahi problemlerinin tedavisi ile ayn? ya? grubundaki travma hastalar?n?n medikal ve cerrahi tedavisi yap?lmaktad?r.

Blmmzde, a?k cerrahi i?lemlerin yan? s?ra ocuklardaki ameliyats?z birok endoskopik ve laparoskopik giri?im uygulanabilmektedir. ocuklarda s?k grlen do?u?tan a?k omurilik, gece i?emesi gibi konularda, di?er bran?larla birlikte poliklinik hizmeti de vermektedir.
Hastanemizde, ocuk operasyonlar?n?n nemli bir k?sm?n?, hastan?n ayn? gn evine gnderildi?i gnbirlik ameliyatlar olu?turmaktad?r(kas?k f?t???,hidrosel, inmemi? testis, snnet, kateter yerle?tirme, endoskopiler gibi).
Ameliyatlarda lokal veya genel anestezi ile yap?lmaktad?r. Gvenilir anestezi ilalar? ve geli?mi? teknoloji hastanemizce yak?ndan takip edilmektedir.

Gnbirlik ameliyatlar
Bu grup ameliyatlar ncesi hasta poliklinikte kontrol incelemesi sonras?nda ameliyathaneye gnderilerek ameliyat? yap?lmakta ve hasta ayn? gn eve yollanmaktad?r. Ba?l?ca gnbirlik ameliyatlar a?a??da verilmi?tir:
oKas?k blgesi ameliyatlar?: F?t?k, hidrosel, inmemi? testis, varikosel, kordon kisti,
oBa?-boyun blgesi ameliyatlar?: Lenf nodu biyosisi, bran?ial art?k ameliyatlar?,
oSantral kateter yerle?tirilmesi, port kateter tak?lmas?,
oPerineal blge ameliyatlar?: Snnet, perianal apse drenaj?, perianal fistl, hemoroidektomi, anal dilatasyon, retral dilatasyon.

Yat??l? ameliyatlar
Yukar?da belirtilen ameliyatlar d???nda kalan g?s, mide-barsak kanal?, karaci?er ve safra yollar?, reme ve idrar yollar?n?n do?umsal ve edinsel tm sorunlar?n?n tedavisi yan?nda laparoskopik ve torakoskopik i?lemler ve baz? endoskopik incelemeler hasta yat?r?larak yap?lmaktad?r.