Menü

Hastal?klar

intaniye
Enfeksiyon hastal?klar? (intaniye), mikroorganizmalar?n neden oldu?u hastal?klar?n tan? ve tedavisi ile u?ra?an uzmanl?k alan?d?r. ?ntaniye, i[...]
Kardiyoloji
Kardiyoloji Blm kalp sa?l???n? korumak ve kalp hastal?klar?n? dnya standartlar?nda te?his ve tedavi etmek amac? do?rultusunda, uzmanl?kla yak?n ilgiyi [...]
ocuk Cerrahisi
ocuk Cerrahisi, anne karn?ndan ba?lay?p ergenlik a??n?n bitimine dek geen sre ierisinde ocuklarda kar??la??lan do?umsal ve edinsel cerrahi sorunlar?n tedavisi [...]
Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Blm
Hastanenin en nemli blmlerinden olan Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Blm, modern yap?s?yla jinekolojik ve obstetrik giri?imler konusunda dnya [...]
Lazer ve Dermatoloji Uygulamalar?
Lazer ve Dermatoloji Uygulamalar? LAZER EP?LASYONU ?stenmeyen tylerden kurtulman?n en h?zl? ve sa?l?kl? yolu Lazer epilasyondur. Epilasyonda kullan?lan [...]
Horlama tedavisinde yeni geli?me
Horlama tedavisinde yeni geli?me Horlama nedir? st solunum yollar?ndaki t?kan?kl?klara ba?l? olarak, uyku s?ras?nda gerekle?en yksek sesli solunumdur. [...]